AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

12 spotkanie robocze PSG

Więcej...

27.09.2013 (piątek), godz. 16:00, Hotel Miłosz Kaszuby

KONTAKT

KONTAKT

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne

 

Siedziba:

ul. Sędzickiego 26A
83-300 Kartuzy

 

Przedstawiciel:

Michał Pellowski
tel.: 605657875

 

Adres e-mail:

psg@kartuzy.com

 

NIP: 5891994989

REGON: 221143292

Rejestr stowarzyszeń Starosty Kartuskiego: O.5051-10/10

Konto (Bank Millennium): 28 1160 2202 0000 0001 8247 8058

 

REGULAMIN

REGULAMIN

Pobierz plik (PDF)

Tekst ujednolicony z dnia 2011-12-09

POMORSKIE STOWARZYSZENIE GEODEZYJNE
REGULAMIN

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 • Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach i nie posiada osobowości prawnej.
 • Stowarzyszenie działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z pózn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego regulaminu.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.


§2

 • Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo pomorskie.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kartuzy, adres do korespondencji: ul. Sędzickiego 26A, 83-300 Kartuzy.


§3

 • Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Michał Pellowski,
  zamieszkały: ----------------------------
  legitymujący się dowodem osobistym: ----------------------------
 • Przedstawiciel może upoważnić innego Członka do występowania w imieniu Stowarzyszenia.


§4

Stowarzyszenie posiada swoje logo – „Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne”, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.§5

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą geodetów z obszaru województwa pomorskiego.§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną Członków.§7

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeńRozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego jest:

 • Wprowadzanie jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej;
 • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy geodetami i instytucjami zainteresowanymi;
 • Podnoszenie prestiżu zawodu geodety oraz dbanie o wysoką jakość usług geodezyjnych;
 • Reprezentacja interesów geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec władz samorządowych i państwowych;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia;
 • Udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej geodetom Członkom Stowarzyszenia;
 • Promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie geodezji;
 • Integracja geodetów działających na terenie województwa pomorskiego;
 • Uświadamianie społeczeństwa co do roli jaką odgrywa w nim geodeta.


§9

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Organizowanie spotkań z Członkami Stowarzyszenia celem poznania problemów i trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowanie przedsięwzięć służących jej rozwijaniu;
 • Współpraca z samorządem, instytucjami państwowymi i innymi krajowymi organizacjami samorządowymi i stowarzyszeniami, zmierzająca do osiągnięcia celów Stowarzyszenia;
 • Dążenie do wspólnych stanowisk wykonawczych oraz jednolitej interpretacji przepisów prawnych w relacjach wykonawstwa geodezyjnego i administracji;
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji;
 • Organizowanie szkoleń i prelekcji dotyczących problematyki geodezyjnej;
 • Organizowanie dla Członków Stowarzyszenia i ich rodzin imprez kulturalnych służących integracji środowiska geodetów;
 • Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy sytuacji organizacyjno – ekonomicznej Członków Stowarzyszenia;
 • Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Geodezyjnej.


Rozdział III
CENTRUM INFORMACJI GEODEZYJNEJ

§10

 • Centrum Informacji Geodezyjnej działa pod adresem www.cig.edu.pl
 • CIG jest prowadzone i redagowane wyłącznie przez Członków Stowarzyszenia.
 • CIG składa się z części ogólnodostępnej oraz zastrzeżonej, dostępnej wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia (każdy Członek otrzyma swój login i hasło).
 • W ramach CIG prowadzi się:
  - poradnik geodety;
  - poradnik inwestora;
  - zbiór przepisów prawnych oraz ich interpretacji i orzecznictwa;
  - aktualne informacje z dziedziny geodezji, kartografii oraz pokrewnych;
  - wykaz firm działających według procedur przyjętych przez PSG.
 • Każdy z Członków Stowarzyszenia odpowiada za określony dział tematyczny.
 • Administratorem CIG jest Przedstawiciel Stowarzyszenia.


Rozdział IV
CZŁONKOWIE

§11

1. W ramach Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego rozróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

 • Członków Zwyczajnych
 • Członków Założycieli
 • Członków Honorowych

2. Wszyscy członkowie mają prawo i obowiązek uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.


3. Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należy:

 • Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia;
 • Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej;
 • Regularne opłacanie składek członkowskich, z zastrzeżeniem §13 pkt 3.


§12

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy geodeta działający na terenie województwa pomorskiego.


2. Przyjęcie nowego Członka Zwyczajnego może nastąpić na wniosek geodety, który podpisze deklarację z zobowiązaniem przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Geodety (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) a także uzyska rekomendację przynajmniej dwóch Członków Stowarzyszenia.


3. Kompletny wniosek przekazywany jest Przedstawicielowi Stowarzyszenia, który informuje o jego wpływie pozostałych członków celem zgłaszania ewentualnych uwag co do kandydatury.


4. Na najbliższym spotkaniu PSG Członkowie Założyciele w głosowaniu wyrażają swoje poparcie dla kandydatury. Głosowanie poprzedzone jest omówieniem uwag zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia. Poparcia udziela się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Założycieli. Głos rozstrzygający ma Przedstawiciel Stowarzyszenia.


5. Decyzję o przyjęciu nowego Członka Zwyczajnego podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na podstawie kompletnego wniosku, o którym mowa w pkt 2 oraz poparcia kandydatury wyrażonego przez Członków Założycieli w głosowaniu o którym mowa w pkt 4.


6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przynajmniej połowy Członków Założycieli, Przedstawiciel Stowarzyszenia wyznacza kandydatowi okres próbny nie krótszy niż 3 miesiące. Po upływie okresu próbnego powtarza się procedurę, o której mowa w pkt 4 i 5.§13

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać każdy geodeta lub sympatyk geodezji, który swym dorobkiem zawodowym wpisuje się w statutowe cele PSG.


2. Decyzję o przyjęcie nowego Członka Honorowego podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia jedynie przy poparciu wszystkich pozostałych Członków Założycieli PSG.


3. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.§14

 1. Wygaśnięcie członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:
  -złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  -śmierci Członka.

 2. Decyzję o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia.
  -Wykreślenie z członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku jawnego naruszenia zasad niniejszego regulaminu, w tym kodeksu etyki zawodowej.
  -Decyzję o wykreśleniu z członkostwa podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej połowy Członków Założycieli PSG.


Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

 • Termin i miejsce spotkań o których mowa w §9 pkt 1, ustala Przedstawiciel Stowarzyszenia.
 • Spotkania PSG odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Raz w roku odbywa się spotkanie z podsumowaniem działalności PSG.
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia informuje pozostałych Członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu spotkań (telefonicznie lub poprzez e-mail) przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 • Decyzję o wysokości składek członkowskich podejmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej połowy Członków Założycieli PSG.
 • Zmiany w regulaminie podejmowane są przez Członków Założycieli PSG jednomyślnie.


§16

Załączniki do regulaminu Stowarzyszenia:

 • Logo Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
 • Kodeks Etyki Zawodowej Geodety